W 2015 roku odbyła się w stargardzkim szpitalu kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która pozytywnie oceniła działalność szpitala w zakresie opieki okołoporodowej. W latach 2013-2015 szpital do dyspozycji pacjentów zapewnił odpowiednią ilość wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania świadczeń medycznych w Oddziałach ginekologiczno – położniczych i neonatologicznych, a sale porodowe zorganizowane były w standardzie określonym we właściwym  rozporządzeniu MZ w jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia do właściwego funkcjonowania Oddziałów.

Ważną rzeczą był fakt, że oddział posiadał wyodrębnioną salę do wykonywania cięć cesarskich, wymaganą dla tego typu placówki i jej stopnia referencyjności.  Świadczenia zdrowotne w szpitalu na Oddziałach ginekologiczno – położniczym i neonatologicznym z zakresu położnictwa udzielane były w I poziomie referencji. Ponadto w oddziale wyodrębniono pododdziały takie jak ginekologię, patologię ciąży, izbę przyjęć, trakt porodowy, oraz położniczo – neonatologiczny. W kontrolowanym okresie oddział był wyposażony m.in. w kolposkop, 4 KTG kardiotokografy, 2 kardiomonitory, 3 detektory tętna płodu, 2 EKG, ssak, 3 pompy infuzyjne, oraz w lokalizacji w szpitalu w laparoskop, i USG. Szpital zapewniał ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu, dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych. Oddział prowadził również partogram.  
Blok porodowy zlokalizowany był na drugim piętrze szpitala. Oddział dysponował 3 salami poporodowymi jednoosobowymi, wyposażonymi w łóżka przystosowane do porodu oraz salę przedporodową z prysznicem. Oddział posiadał 8 sal poporodowych dwułóżkowych dla matek z dziećmi po porodzie z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka. Sale wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnacje noworodka. W każdej Sali była łazienka, umożliwiająca przebranie się i kąpiel pacjentek. W 2 salach z ww. 8przeznaczone były dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia.
W Szpitalu zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r dokumentowano realizację czynności podejmowanych w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
Nad oddziałem swoją opiekę sprawowała odpowiednia liczba wykfalifikowanych lekarzy, położnych i pielęgniarek. Na oddziale w badanych latach pracowało 16 lekarzy, 13 z nich na oddziale ginekologiczno – położniczym z tego 10 zatrudnionych na umowę kontraktową, w tym 7 lekarzy specjalistów ginekologów – położników i 3 lekarzy na umowę o pracę w trakcie specjalizacji( tym czasie jeden lekarz zwolniony w 2014r). Na oddziale neonatologii pracowało 3 lekarzy specjalistów neonatologii i pediatrii, zatrudnionych na umowę kontraktową.
W kontrolowanym okresie zdarzało się przekroczenie czasu pracy przez lekarzy w miesiącach lipiec, sierpień był to 32 godzinny czas pracy. W 2013 roku 6 lekarzy przekroczyło czas pracy 22-krotnie: 1 lekarz 8-krotnie, 1 lekarz 5-krotnie, 1 lekarz 4-krotnie, 2 lekarzy 2-krotnie, 1 lekarz 1-krotnie.
W 2014 roku 5 lekarzy w sumie 22-krotnie przekroczyło czas pracy: 1 lekarz 9-krotnie, 1 lekarz 8-krotnie, 1 lekarz 2-krotnie, 1 lekarz 1-krotnie, 1 lekarz 2-krotnie.
W 2015 roku 4 lekarzy 14-krotnie przekraczało czas pracy: 1 lekarz 7-krotnie, jeden 4-krotnie, jeden 2-krotnie, jeden 1-krotnie.
 Na oddziale zatrudnionych było 58 położnych, w tym 46 zatrudnionych na umowę o pracę, 4 na umowę kontraktową. W badanym okresie czasu z ośmioma z nich rozwiązano stosunek pracy. W tej grupie 7 położnych posiadało specjalizację pielęgniarstwo położnicze, w tym jedna dodatkowo pielęgniarstwo rodzinne. Specjalizację pielęgniarstwo ginekologiczne posiadały 3 położne, 1 specjalność pielęgniarstwo rodzinne. Na oddziale zatrudnione były też 2 sekretarki medyczne.


W latach 2010 – 2015 przyjęto na oddział:    
2010r – 3126 pacjentek, 2011r – 2754 pacjentki, 2012r – 2505 pacjentki, 2013r – 2566 pacjentki, 2014r – 2573 pacjentki, 2015r – 1988 pacjentki (do 30 września). Z tego w poszczególnych latach częściową liczbę pacjentek stanowiły pacjentki ginekologiczne przyjmowane do szpitala jako nierodzące i tak przyjęto: 2010r – 1848 pacjentki, 2011r – 1616 pacjentek, 2012r – 1442 pacjentki, 2013r – 1497 pacjentek, 2014r – 1503 pacjentki, 2015r – 1182 pacjentki (do 30 września). Ogólna liczba porodów w szpitalu w latach 2013 – 2015 (do 30 września2015r) wynosiła 2597 z tego w 2013r – 972 porody, w 2014r 976 porodów i w 2015r – 749 (do 30 września).

Przyjęcia na oddział 2010-2015 (rok 2015 dane do 30 września):

Porody 2013-2015 (rok 2015 dane do 30 września):

W tej liczbie wymienionych porodów cesarskie cięcia stanowiły w roku 2013 – 377, co stanowiło 38.4 %, w roku 2014 – 385 tj. 39.3 %, a w 2015r – 357 tj. 47.4 % całości pacjentek rodzących w poszczególnych latach. W tym okresie nie zanotowano porodów rodzinnych, w tym czasie nie zanotowano porodów zakończonych wykorzystaniem kleszczy, porodów z użyciem  vacuum, oraz zgonów kobiet związanych z porodem. W okresie 3 kontrolowanych lat urodziło się 5 martwych dzieci z tego:
- w roku 2013 były - 3 zgony okołoporodowe, w tym 2 zgony wewnątrzmaciczne poza szpitalem noworodków wcześniaczych (poród drogami natury), 1 zgon poporodowy w ciąży donoszonej rozwiązanej cesarskim cięciem.
- w roku 2014  były na 2 zgony wewnątrzmaciczne poza szpitalem (1 donoszony zakończony cesarskim cięciem, 1 niedonoszony – ukończony drogami natury).  - w roku 2015 do III kwartału nie zanotowano zgonów. Szpital miał podpisaną umowę z psychologiem na świadczenie usług w ramach wsparcia i pomocy dla pacjentek.
Jakie są wnioski?
Coraz mniej pacjentek decyduje się rodzić w stargardzkim szpitalu. Jednoczesny stabilny poziom urodzeń oznacza, iż wiele kobiet wybiera do porodu inny szpital niż stargardzki.
Przygotował: AB