Dokonując analizy sytuacji stargardzkiego szpitala, należy dostrzec jego co raz gorszą kondycję finansową oraz spadek różnorodności usług świadczonych przez niego. Sytuacja taka zachodzi mimo znacznego wkładu finansowego ze strony Starostwa Stargardzkiego. Najstarsze dane dostępne są od roku 2007.

W 2015 roku odbyła się w stargardzkim szpitalu kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która pozytywnie oceniła działalność szpitala w zakresie opieki okołoporodowej. W latach 2013-2015 szpital do dyspozycji pacjentów zapewnił odpowiednią ilość wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania świadczeń medycznych w Oddziałach ginekologiczno – położniczych i neonatologicznych, a sale porodowe zorganizowane były w standardzie określonym we właściwym  rozporządzeniu MZ w jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia do właściwego funkcjonowania Oddziałów.

 Dochód i zadłużenie ogółem na mieszkańca w zł (powiat i miasto) 2008-2015